Opbygning af biofilm under fødevareproduktion.

Opbygning af biofilm under fødevareproduktion.

Opbygningen af biofilm foregår i alle levnedsmiddelproduktioner, hvor der er en smule vand. Om der er opbygning af biofilm fra første sekund, der er kørt produkt på et anlæg, afhænger af anlæggets renhed, overfladen på anlægget, hygiejnisk design, om mikroorganismerne i produktet tidligere har været i en biofilm samt antallet af mikroorganismer. Dvs. hastigheden for opbygning af biofilm og dermed også, hvor kraftig dannelsen af biofilmen er, afhænger af flere forskellige faktorer.

I figur 1 (fiktive kurver) er følgende illustreret: opbygning af biofilm under produktionen. Kurverne viser hhv. en ”almindelig” (sort), en lav (blå) og en høj (rød) forureningsgrad i produktet. Den stiplede blå kurve illustrerer, at hastigheden for dannelsen af biofilm er noget lavere, når forureningsgraden i produktet er lav. Dermed kan produktionsanlægget have en længere produktionstid, inden dannelsen af biofilm når op til det maksimalt acceptable niveau og dermed tidspunktet, hvor det er nødvendigt med en rengøring.

Disse kurver vil således være forskellige fra produktion til produktion og fra anlæg til anlæg.

Er forureningsgraden i produktet høj, sker dannelsen af biofilm hurtigere. Herved nås det maksimalt acceptable niveau hurtigere og rengøringen bør derfor ske tidligere.

Den røde kurve viser, at al den dannede biofilm ikke er blevet fjernet ved rengøringen inden ”produktionsstart 2”. Hvis dette ikke sker, vil dannelse af biofilm under den efterfølgende produktion foregå hurtigere.

Kommer kontamineringen af mikroorganismer fra biofilmen til produktet over det maksimalt acceptable niveau, opstår kvalitetsmæssige problemer.

Figur 1: Biofilm dannelse ved hhv. høj, middel og lav forureningsgrad i produktet.

Under produktion vil der således altid dannes biofilm. Ved for lange driftstider kan dannelsen af biofilm blive så udtalt, at der sker en voldsom kontaminering til produktet.

Den vigtigste opgave for levnedsmiddelvirksomheden er derfor at stoppe produktionen, inden dannelsen af biofilm er så udtalt, at kontamineringen giver kvalitetsmæssige – eller fødevaresikkerhedsmæssige-problemer.

Validering af rengøringen

Validering af en lige forestået rengøring, såvel af rengøringsproceduren som af – effekten, er vigtig. Valideringen skal sikre, at produktionen overholder både de lovgivningsmæssige krav og de krav til kritiske kontrolpunkter (CCP’er), som virksomheden har fastsat.

For at få så god en validering af rengøringseffekten som muligt er det vigtigt at have gennemtænkt hvor og hvor ofte prøver skal udtages (CCP’er), hvad der skal analyseres for, hvilke metoder der skal anvendes og detektionsgraden på de valgte metoder.

Med et bredt samarbejde om valideringen blandt medarbejderne i virksomheden, vil resultaterne kunne anvendes som et vigtigt og stærkt redskab i den løbende forbedring af rengøringsproceduren og processen.

Dannelsen af biofilm kan altså ikke undgås. Men ved hjælp af en god og omhyggelig rengøring af produktionsudstyr og lokaler, valg af hygiejnisk design til produktionsudstyret, og ikke mindst den efterfølgende validering, kan den hygiejniske standard af produktionsanlægget opretholdes. Herved undgår virksomheden de store hygiejniske problemer med deraf følgende kvalitetsmæssige brist i det producerede levnedsmiddel.

I en rengøringsvalidering er der flere forskellige og vigtige elementer, der bør indgå. En rengøringsvalidering kan for nogle læsere forekomme som et lidt diffust emne – i næste artikel vil vigtige elementer i rengøringsvalideringen blive beskrevet.

[simple_series title=”Biofilm serien”]

 

Ingen kommentarer

Follow

Modtag hvert nyt indlæg i din indbakke!

%d bloggers like this: